Gửi liên kết giới thiệu cho người mới

Ai có thể giúp tôi tìm liên kết giới thiệu sàn cho người mới được không ?

enlgish? m8 please what are you saying?>

All you need to do is visit https://app.uniswap.org/#/ for uniswap functionality. any other links are likely scams


Tất cả những gì bạn cần làm là truy cập https://app.uniswap.org/#/ để biết chức năng uniswap. bất kỳ liên kết nào khác có thể là lừa đảo

1 Like